ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η εταιρεία με την επωνυμία
«JT PRO PRIVATE COMPANY», η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56, Μαρούσι, 15125και έχει τα δικαιώματα
εκμετάλλευσης της μάρκας bespot, (εφεξής η «Διοργανώτρια»),
προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»). Η Προωθητική Ενέργεια θα πραγματοποιηθεί μέσω
(α) της ιστοσελίδας «www.bespot.me» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ή (β) της mobile
εφαρμογής “bespot” (εφεξής η «Εφαρμογή») ή (γ) του τηλεφωνικού
αριθμού 2108203829 ή (δ) με τα συνεργαζόμενα καταστήματα της διοργανώτριας, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο συνημμένο Παράρτημα 1, (εφεξής τα «Καταστήματα») και τα οποία βρίσκονται στην
Ελλάδα.
2. Σκοπός της Προωθητικής ενέργειας. Η επιβράβεθση μέσω προωθητικών κωδικών χρηστών,
στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό τον όρο 11
προβλεπόμενα δώρα.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 18 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της
Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με
αυτές εταιρειών και καταστημάτων, οι εργαζόμενοι των Καταστημάτων, καθώς και οι
σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού.
5. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής
Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 25/09/2017 έως και 30/10/2017 (εφεξής η
«Διάρκεια»).
6. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Με την επιφύλαξη των όσων
ορίζονται στους όρους 3 και 4 ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από τις 25/09/2017 και
ώρα 08:00:00 έως και 30/10/2017 και ώρα 23:59:59, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος
μπορεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια βρίσκοντας κουπόνια με προωθητικούς κωδικούς και ακολουθώντας την διαδικασία
κατωτέρω: 1) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή. 2) Προβαίνει σε εγγραφή μέσω της εφαρμογής,
εφόσον πρόκειται για νέο χρήστη, ή σε σύνδεση στον υπάρχοντα λογαριασμό του, εφόσον
αυτός υπάρχει. 3) Προβαίνει στην υποβολή ενός (1) τουλάχιστον προωθητικού κωδικού
«Διοργανώτριας». Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία με επιτυχία, ο
ενδιαφερόμενος αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Ε
7. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών
σύμφωνα με το παρόν και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να
παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι
σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να
ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στην Προωθητική
Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική
της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει
ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή
καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
8. Όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια για οποιοδήποτε
λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας
από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών) και ώρες από 10.00 π.μ. μέχρι 17.00 μ.μ. στο
τμήμα marketing της Διοργανώτριας, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8203829 ή στο support@bespot.me.
9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας.
10. Ενημέρωση για την Κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων. Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία
διενέργειας της διαδικασίας συμμετοχής τους. Η προσπάθεια ειδοποίησης του
Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου
υπαλλήλου. Τα στοιχεία των Νικητών (Ονοματεπώνυμο) που θα αναδειχθούν:
• θα κοινοποιηθούν στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
11. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή
άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε
αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας και
την ειδοποίηση των Νικητών, η Διοργανώτρια ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από
οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα του δώρου της Προωθητικής Ενέργειας
ή/και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή /
και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το δώρο
εταιρείες.
12. Ευθύνη. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν
ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από
τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των
Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα,
ούτε υπόσχεεται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων
οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
13. Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας ή
να τον ανακαλέσει με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα το αργότερο δύο (2) ημέρες προ της
κληρώσεως, δηλαδή κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της
προκηρύξεως της Προωθητικής Ενέργειας. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την λήξη της
Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της
Προωθητικής Ενέργειας, οι οποιεσδήποτε συμμετοχές, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες,
ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια
που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αναρτάται
στην Ιστοσελίδα.
14. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν
πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και
μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή
συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια
παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι η Διοργανώτρια, το
βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το
Συμμετέχοντα από την Προωθητική Ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.
15. Προσωπικά Δεδομένα. Με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι
Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να
εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων,
είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει
για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα
ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά
πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται
σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες συναινούν
στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους κατά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της
Προωθητικής Ενέργειας στην Ιστοσελίδα (όπου συγκεκριμένα αναφέρονται
Ονοματεπώνυμο και Νομός). Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν
οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των
στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια,
στα στοιχεία επικοινωνίας: 210 8203829.
16. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, στα πλαίσια της Προωθητικής
Ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών
ή/και Αναπληρωματικών που αναφέρονται ανωτέρω (όνομα χρήστη, τόπος-διεύθυνση
κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για
λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας. Κάθε Συμμετέχων
έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την
επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν.
2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως
άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη
Διοργανώτρια, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις
ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.
17. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των
αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
18. Επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπους της Διοργανώτριας θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της
Προωθητικής Ενέργειας.